Course: Introduction to Law

« Back
Course title Introduction to Law
Course code KPE/ZPRX
Organizational form of instruction Lecture
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements Course does not contain work placement
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Severa Karel, Mgr.
Course content
1. Law: concept, branch of law, sources of law. 2. European Union. 3. Constitutional law. 4. Civil law. 5. Law of civil procedure. 6. Business corporation. 7. Labour law. 8. Criminal law. 9. Administrative law.

Learning activities and teaching methods
Monological explanation (lecture, presentation,briefing), Self-study (text study, reading, problematic tasks, practical tasks, experiments, research, written assignments)
 • Class attendance - 28 hours per semester
 • Preparation for exam - 40 hours per semester
Learning outcomes
The principal aim of the subject is to create legal consciousness of students based on the knowledge of legal concepts necessary for understanding law, its aim, development and organization, and its proper application to practice. The student will acquire the orientation in the Czech rule of law and usage of legal sources. Constitution of the Czech Republic, European Union, civil law, commercial law, labour law, family law, administrative law, criminal law, social security law.
Students obtain knowledge in given course in accordance with requirements and course programme.
Prerequisites
Unspecified.

Assessment methods and criteria
Written exam

Exam: written.
Recommended literature
 • Důvodová zpráva k občanskému zákoníku - zákon č. 89/2012 Sb..
 • Důvodová zpráva k zákonu o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) - zákon č. 90/2012 Sb..
 • Listina základních práv a svobod - č. 2/1993 Sb..
 • Občanský soudní řád - zákon č. 99/1963 Sb..
 • Občanský zákoník - zákon č. 89/2012 Sb..
 • Správní řád - zákon č. 500/2004 Sb..
 • Trestní zákoník - zákon č. 40/2009 Sb..
 • Ústava ČR - ústavní zákon č. 1/1993 Sb..
 • Zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) - zákon č. 90/2012 Sb..
 • Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád) - zákon č. 141/1961 Sb..
 • Zákon o zvláštních řízeních soudních - zákon č 292/2013 Sb..
 • Zákoník práce - zákon č. 262/2006 Sb..
 • BEZOUŠKA, P. a PIECHOWICZOVÁ, L. Nový občanský zákoník. Nejdůležitější změny.. 2013.
 • DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J., aj. Občanské právo hmotné 3. Věcná práva. Praha, 2015. ISBN 978-80-7478-935-9.
 • ELIÁŠ, K. aj. Občanské právo pro každého. Pohledem (nejen) tvůrců nového občanského zákoníku.. 2013.
 • HLOUŠKOVÁ, P. aj. Zákoník práce, prováděcí nařízení vlády a další související předpisy s komentářem k 1. 1. 2014. 2014.
 • JANKŮ, M. aj. Základy práva pro posluchače neprávnických fakult. Praha: C. H. Beck, 2013. ISBN 978-80-7400-494-0.
 • MATES, P. Základy správního práva - obecná část. Praha, 2009. ISBN 978-80-7408-019-7.
 • OSINA, P. Teorie práva.. 2013.
 • ŠVESTKA, J. aj. Občanské právo hmotné 1. Obecná část.. 2013.
 • TÝČ, V. Základy práva Evropské unie pro ekonomy. Praha: Leges, 2010.
 • WINTEROVÁ, A., aj. Civilní právo procesní. Část první. Řízení nalézací.. 2014.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Textile Engineering Textile marketing (ANG) Textile production and clothing industry - Summer
Faculty of Textile Engineering Textile marketing (2012) Textile production and clothing industry - Summer