Course: Law 1

« Back
Course title Law 1
Course code KPE/FP1
Organizational form of instruction Lecture + Lesson
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 5
Language of instruction Czech
Status of course unspecified
Form of instruction Face-to-face
Work placements Course does not contain work placement
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Karhanová Horynová Eva, JUDr.
 • Severa Karel, Mgr.
Course content
1. Theory of Law - law, legal rule, system of law. European law. Constitutional Law - Constitution of the Czech Republic; Fundamental rights and freedoms - Charter of Fundamental Rights and Freedoms. 2. Civil Law - legal facts, subjects, matter of law, contract law, liability for damage, inheritance. Civil procedural law.

Learning activities and teaching methods
Monological explanation (lecture, presentation,briefing), Self-study (text study, reading, problematic tasks, practical tasks, experiments, research, written assignments)
 • Class attendance - 28 hours per semester
 • Semestral paper - 15 hours per semester
 • Preparation for exam - 40 hours per semester
Learning outcomes
Introduction to the theory of law, constitutional law and civil law.
Students obtain knowledge in given course in accordance with requirements and course programme. Students will gain competence to apply knowledge from this course in practice, in bachelor thesis.
Prerequisites
Students don't need special knowledge or visit other courses.

Assessment methods and criteria
Written exam

Credit: semestral project - length of 5 pages and defending of project. Exam: written. Test from subject content with a success rate of at least 60%.
Recommended literature
 • Důvodová zpráva k občanskému zákoníku - zákon č. 89/2012 Sb..
 • Důvodová zpráva k zákonu o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) - zákon č. 90/2012 Sb..
 • Listina základních práv a svobod - č. 2/1993 Sb..
 • Občanský soudní řád - zákon č. 99/1963 Sb..
 • Občanský zákoník - zákon č. 89/2012 Sb..
 • Ústava ČR - ústavní zákon č. 1/1993 Sb..
 • Zákon o zvláštních řízeních soudních - zákon č 292/2013 Sb..
 • DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J., aj. Občanské právo hmotné 3. Věcná práva. Praha, 2015. ISBN 978-80-7478-935-9.
 • DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J., ZUKLÍNOVÁ, M. aj. Občanské právo hmotné 1. Obecná část. 1. Praha, 2013. ISBN 978-80-7478-326-5.
 • KLÍMA, K. Ústavní právo. Plzeň, 2006. ISBN 80-7380-000-4.
 • NOVOTNÝ, P. aj. Nový občanský zákoník. Dědické právo. Praha, 2014. ISBN 978-80-247-5168-9.
 • NOVOTNÝ, P. aj. Nový občanský zákoník. Principy a základní pojmy. Praha, 2014. ISBN 978-80-247-5163-4.
 • NOVOTNÝ, P. aj. Nový občanský zákoník. Smluvní právo. Praha, 2014.
 • NOVOTNÝ, P. aj. Nový občanský zákoník. Vlastnictví a věcná práva. Praha, 2014. ISBN 978-80-247-5166-5.
 • NOVOTNÝ, P., KOUKAL, P. a ZAHOŘOVÁ, E. Nový občanský zákoník. Náhrada škody. Praha, 2014. ISBN 978-80-247-5165-8.
 • OSINA, P. Teorie práva. Praha, 2013. ISBN 978-80-87576-65-6.
 • TÝČ, V. Základy práva evropské unie pro ekonomy. Praha, 2010. ISBN 978-80-87212-60-8.
 • WINTEROVÁ, A., MACKOVÁ, A. aj. Civilní právo procesní. Část druhá: Řízení vykonávací, řízení insolvenční. Praha, 2015. ISBN 978-80-7502-077-2.
 • WINTEROVÁ, A., MACKOVÁ, A. aj. Civilní právo procesní. Část první: Řízení nalézací. Praha, 2015. ISBN 978-80-7502-076-5.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester