Course: Topical Law Issues

« Back
Course title Topical Law Issues
Course code KPE/APP
Organizational form of instruction Lecture
Level of course Master
Year of study not specified
Frequency of the course Yearly
Semester Summer
Number of ECTS credits 4
Language of instruction Czech, English
Status of course Compulsory, Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements Course does not contain work placement
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Švarc Zbyněk, doc. JUDr. Ph.D.
 • Karhanová Horynová Eva, JUDr.
 • Severa Karel, Mgr.
Course content
1. the Constitutional law, the Constitution of the Czech Republic, the Fundamental rights and freedoms. the European Union. 2. Private Law, fundamental principles, legal fact. Persons, things, the Absolute property rights, the Relative economic Rights. 3. Business corporation, establishment of a corporation, capital investment, stated capital, market share, authorities, corporate group, cancellation and demise, the Various legal forms of commercial company and the team, the Transitional provisions of the law on commercial corporations. 4.Labour law, bodies, relationships, working hours, the Remuneration of the workers, Liability for damage. 5. Family Law - marriage, relation, guardianship and other forms of child care. 6. the Civil procedural law, the bodies of civil proceedings, the Types of civil proceedings, the taking of evidence, decisions and appeals. 7. Administrative law, public administration, trade licenses administration, administrative procedure, administrative criminal law. 8. Social security law, social insurance, health insurance, state social support, social services. 9. Criminal law, basic principles, criminal liability, sanctions, offences, criminal proceedings.

Learning activities and teaching methods
Monological explanation (lecture, presentation,briefing)
 • Class attendance - 28 hours per semester
Learning outcomes
This subject reasumes on subjects Basics of Law I and II. Changes in law regulation are described in this subjects.
Students obtain knowledge in given course in accordance with requirements and course programme. Students will gain competence to apply knowledge from this course in practice.
Prerequisites
Students don't need special knowledge or visit other courses.

Assessment methods and criteria
Written exam

Exam: written. Test from subject content with a success rate of at least 67%.
Recommended literature
 • Důvodová zpráva k občanskému zákoníku - zákon č. 89/2012 Sb..
 • Důvodová zpráva k zákonu o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) - zákon č. 90/2012 Sb..
 • Občanský soudní řád.
 • Občanský zákoník.
 • Občanský zákoník - zákon č. 89/2012 Sb..
 • Správní řád.
 • Správní řád - zákon č. 500/2004 Sb..
 • Trestní řád.
 • Ústava ČR. &, &.
 • Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.
 • Zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) - zákon č. 90/2012 Sb..
 • Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení.
 • Zákoník práce.
 • Zákoník práce - zákon č. 262/2006 Sb..
 • Z.č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení.
 • Z.č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře.
 • Z.č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění.
 • Z.č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení.
 • Z.č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.
 • Źivnostenský zákon.
 • BĚLINA, M., aj. Pracovní právo. Praha: C. H. Beck, 2012.
 • CÍSAŘOVÁ, D., aj. Trestní právo procesní. Praha: ASPI, 2008.
 • JAKUBKA, J., aj. Zákoník práce, prováděcí nařízení vlády a další související předpisy s komentářem k 1. 1. 2012. Brno: ANAG, 2012.
 • JANKŮ, M. et al. Základy práva pro posluchače neprávnických fakult. Praha: C. H. Beck, 2013. ISBN 978-80-7400-494-0.
 • JELÍNEK, J., aj. Trestní právo hmotné - Obecná část. Zvláštní část.. Praha: Leges., 2010.
 • JELÍNEK, J., aj. Trestní právo procesní. Praha: Leges., 2010.
 • PLECITÝ, V.; VRABEC, J.; SALAČ, J. Základy občanského práva.
 • SPIRIT, M. Úvod do studia práva.
 • STAVINOHOVÁ, J.; LAVICKÝ, P. Základy civilního procesu. Brno, 2009.
 • ŠTENGLOVÁ I., DĚDIČ J., TOMSA M. et al. Základy obchodního práva. Praha: Leges, 2015. ISBN 978-80-7502-052-9.
 • TÝČ, V. Základy práva Evropské unie pro ekonomy. Praha: Leges, 2010.
 • VESELÝ, J. et al. Právo sociálního zabezpečení. Praha: Linde, 2013. ISBN 978-80-720-1915-1.
 • WINTEROVÁ, A. aj. Civilní právo procesní. Praha: Linde Praha, 2011.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Economics Business Administration (2014) Economy 2 Summer
Faculty of Economics Business Administration (2012M) Economy 2 Summer
Faculty of Economics Managerial Informatics (2015) Economy 2 Summer
Faculty of Economics Business Administration (2014K) Economy 2 Summer
Faculty of Economics Managerial Informatics (1) Economy 2 Summer