Studijní programy a katalog předmětů
Technická univerzita v Liberci
FAQ

Předmět: Morfologie českého jazyka

» Seznam fakult » FP » KCL
Název předmětu Morfologie českého jazyka
Kód předmětu KCL/CMO-B
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Pacovská Jasňa, PhDr. CSc.
Výstupy z učení
Kurs podává celistvý obraz morfologie současné češtiny. Přednáška a seminář jsou věnovány zejména těmto tematickým okruhům: Základní pojmy morfonologie a morfémiky. Slovo jako syntagma, "dvojí" morfologie. Tzv. flexivní morfologie, analýza slovního tvaru na bezprostřední složky. Distribuční morfologie. Stavba tvarů jmenné flexe. Stavba tvarů slovesné flexe. Slovesné tvary finitní a infinitní. Vývojové tendence v tvarosloví. Školská jazykovědná terminologie. Problematika slovních druhů neohebných. Kritéria třídění slovních druhů. Typy jazyků z hlediska morfologické typologie, typ češtiny.
V seminářích se vybraná témata rozvíjejí a prohlubují. Požaduje se vypracování a přednesení referátu, úspěch při zápočtovém testu.

Studenti získají celistvý obraz morfologie současné češtiny. Přednáška a seminář jsou věnovány zejména těmto tematickým okruhům: Základní pojmy morfonologie a morfémiky. Slovo jako syntagma, "dvojí" morfologie. Tzv. flexivní morfologie, analýza slovního tvaru na bezprostřední složky. Distribuční morfologie. Stavba tvarů jmenné flexe. Stavba tvarů slovesné flexe. Slovesné tvary finitní a infinitní. Vývojové tendence v tvarosloví. Školská jazykovědná terminologie. Problematika slovních druhů neohebných. Kritéria třídění slovních druhů. Typy jazyků z hlediska morfologické typologie, typ češtiny.
Předpoklady
JP2-B
KCL/JP1-B

Obsah předmětu
Kurs podává celistvý obraz morfologie současné češtiny. Přednáška a seminář jsou věnovány zejména těmto tematickým okruhům:
" Základní pojmy morfonologie a morfémiky.
" Typy morfémů.
" Slovní druhy, kritéria jejich třídění, základní a nadstavbové slovní druhy.
" Morfologické kategorie jmenné a slovesné.
" Stavba tvarů jmenné flexe, deklinační vzory.
" Stavba tvarů slovesné flexe, konjugační typy.
" Slovesné tvary finitní a infinitní.
" Neohebné slovní druhy.
" Školská jazykovědná terminologie.
" Morfologický rozbor.
" Typy jazyků z hlediska morfologické typologie, typ češtiny.
V seminářích se vybraná témata rozvíjejí a prohlubují.

LITERATURA:
Povinná:
Příruční mluvnice češtiny. Praha : NLN, 1995.
Encyklopedický slovník češtiny. Praha : NLN, 2002.
ČECHOVÁ, M. A KOL. Čeština ? řeč a jazyk. Praha : ISV nakladatelství, 1996. (s. 133-225)
Doporučená:
Mluvnice češtiny I (kap. IIb, III). Praha : Academia, 1986.
Mluvnice češtiny II. Praha : Academia, 1986.
ŠMILAUER, V. Nauka o českém jazyku. Praha : SPN, 1972.
Další odborná literatura bude zadána v semináři.


Pozn.: Rozvrhová akce bude otevřena, bude-li v ní na začátku příslušného semestru zapsáno alespoň 6 studentů.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
  • Účast na výuce - 42
Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška, Písemná zkouška, Analýza výkonů studenta

Doporučená literatura
  • Viz obsah předmětu.
  • Viz obsah předmětu.
  • VIZ PŘEHLED LÁTKY.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání (14) Pedagogika, učitelství a sociální péče 2 Zimní
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání (14) Pedagogika, učitelství a sociální péče 2 Zimní
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Český jazyk a literatura (14) Filologické vědy 2 Zimní